Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Інститут комп'ютерних   наук   та інформаційних технологій (ІКНІ) утворено 19 жовтня 2001 р. на базі факультету комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. Сьогодні  він є провідним науково-освітнім центром України у галузі комп'ютерних наук.

Підготовку висококваліфікованих фахівців для сучасних та майбутніх потреб суспільства забезпечують п'ять випускових кафедр: "Автоматизовані системи управління", „Інформаційні системи та мережі", „Прикладна лінгвістика", „Програмне забезпечення" та „Системи автоматизованого проектування”.

Навчальний процес на випускових кафедрах забезпечують понад 200 викладачів, серед них -  18 професорів, докторів наук та 78 кандидатів наук. Очолює ІКНІ доктор технічних наук, професор Микола Олександрович Медиковський. В Інституті розроблена і з 2005 р. успішно функціонує електронна інформаційно-аналітична система моніторингу навчального процесу, що дає змогу ефективно використовувати кадровий потенціал, науково-методичне забезпечення, матеріальну базу.

Матеріально-технічна база підготовки фахівців – це двадцять чотири комп'ютерних класи та чотири спеціалізовані навчально-наукові комп’ютерні лабораторії, обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням. Студенти мають можливість безкоштовного доступу до мережі Internet.

Наукова діяльність

Основним науковим напрямом діяльності Інституту є аналіз, моделювання, проектування та побудова інтелектуальних інформаційних комп’ютерних систем з використанням передових технологій та програмних засобів.

Основними галузями та напрямками застосування наукових досліджень Інституту є:
  • Сфера державного управління та суспільні процеси;
  • Виробничі комплекси;
  • Управління в сфері бізнесу та фінансів:
  • Інформаційна діяльність в глобальному середовищі.
Результати досліджень забезпечують неперервний ланцюжок управління процесами від рівня апаратного- технічного керування до рівня інтелектуального аналітичного опрацювання даних та прийняття рішень.

Абітурієнту

Інститут готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за певними напрямками і спеціальностями на базі відповідних кафедр.
 
Форми навчання студентів: денна та заочна. Крім того, ведеться навчання фахівців у формі екстернату. Підготовка іноземних громадян на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях здійснюється на договірних засадах.
 
При інституті плідно працює аспірантура та докторантура для підготовки кваліфікованих наукових кадрів.

Студентське життя

Органом студентського самоврядування в інституті є Колегія студентів та аспірантів інституту. Колегія студентів та аспірантів інституту виражає інтереси всіх студентів та аспірантів інституту денної форми навчання, представляє їх перед адміністрацією інституту та у Вченій раді інституту.

Основні завдання студентського самоврядування в інституті визначені Статутом Університету.

Співпраця

При інституті функціонує освітньо цільова мережа профільних шкіл Львівщини за напрямком комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Метою утворення освітньої цільової мережі профільних шкіл Львівщини за напрямом "Комп’ютерні інформаційні технології" є:

Комп'ютерні науки

Перші чотири роки навчання за напрямом “Комп’ютерні науки” дають змогу отримати базову вищу освіту та кваліфікацію бакалавра з відповідним профілем знань. Базова вища освіта забезпечує грунтовні знання за напрямом підготовки, в тому числі в галузі інформаційно-комп’ютерних технологій. Кваліфікація бакалавра дозволяє випускникам напрямку працювати на первинних посадах інженерів та техніків.

Програмна інженерія

Програмна інженерія – наука про принципи і методології, що використовуються при розробці і супроводі програмних систем. Вона вивчає застосування систематизованого, упорядкованого і конкретного підходу до розробки, експлуатації і супроводу програмного забезпечення (ПЗ), використання принципів інженерії по відношенню до процесу розробки ПЗ.

Системний аналіз

Системний аналіз — це наукова методологія, об’єктом аналізу якої є проблема, незалежно від сфери діяльності, де вона виникла, а метою системного аналізу є проект вирішення проблеми. Системний аналіз є напрямом, в якому поєднано методологію і досягнення математичних і прикладних наук.

Видавничо-поліграфічна справа

Студенти напряму "Видавничо-поліграфічна справа”, отримують необхідні знання для додрукарської підготовки поліграфічних видань, дизайну, проектування та розробки мультимедійних засобів і ін. Фахівці з видавничо-поліграфічної справи володіють необхідними знаннями в області розробки рекламних та забезпечення маркетингових кампаній. Сферою їх діяльності є як традиційна так і оперативна поліграфія.

Філологія

Поєднання поглибленого вивчення англійської та німецької мов, загальних мовознавчих дисциплін з вивченням ряду комп'ютерних дисциплін дає можливість готувати фахівців для рішення цілого ряду актуальних завдань в галузях, що передбачають опис та моделювання фонетичної, граматичної, соматичної та статистичної структур різного типу текстів, створення словників, розробку нових методик викладання іноземної мови та інформатики.